Ons website-adres is: https://www.gsmdokter.nl.

Er wordt veel aandacht besteed aan de inhoud en samenstelling van deze website en alle andere uitingen van GSM Dokter (hierna: “het bedrijf”, “ons” of “wij”). Desondanks is het ongelukkigerwijs mogelijk dat de inhoud die gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is, wij worden dan graag zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien je klant wordt van het bedrijf of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Welke gegevens verwerkt het bedrijf en voor welk doel

1.1 De volgende noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt: a) NAW-gegevens. b) Telefoonnummer(s) c) E-mailadres(sen). d) IBAN-rekeningnummer(s). e) IP-adres(sen). f) Cookie(s).

1.2 Het bedrijf gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen en specifieke verzoeken. b) NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het beheren van afspraken en het geautomatiseerd versturen van herinneringen. c) NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor offertes, rapporten en voorstellen. d) De IBAN-rekeningnummer(s) om aan de wederzijdse financiële verplichtingen te kunnen voldoen. e) De IP-adres(sen) voor beveiliging van o.a. persoonsgegevens, de website en het toegangsbeleid. f) De cookie(s) voor het geautomatiseerd kunnen vaststellen van jouw specifieke voorkeuren.

1.3 Uitsluitend indien je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, gebruikt het bedrijf de persoonsgegevens om je te informeren middels een mailing. Afmelding is ook te allen tijde mogelijk via deze mailing.

1.4 Het bedrijf verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordigers.

1.5 Het bedrijf kan persoonsgegevens geanonimiseerd beschikbaar stellen voor onderzoeksdoeleinden.

1.6 Het bedrijf zal je persoonsgegevens nooit ongeanonimiseerd delen met derden tenzij het daartoe is verplicht wegens wetof (beroeps)regelgeving.

2. Bewaartermijnen

2.1 Het bedrijf respecteer je privacy en bewaart daarom je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het doel. Direct na afloop van deze termijn zal het bedrijf je persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en sub-verwerkers

3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen het ongeoorloofde inzage, verlies, vernietiging, verstrekken of de wijziging van de opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, hetzij ongewild c.q. opzettelijk.

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het bedrijf eventueel gebruik van diensten van derden, zogenaamde sub-verwerkers, welke de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van het bedrijf zoals in de verwerkersovereenkomst is afgesproken en zodat alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ook dit privacybeleid worden nageleefd.

4. Cookies

4.1 Tijdens je bezoek aan de website worden er kleine bestandjes opgeslagen op het apparaat waarmee je het bezoek brengt, de opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek weer teruggestuurd.

4.2 Functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

4.3 Optionele analytische cookie(s), van bijvoorbeeld Google, die ons als organisatie in staat stelt om geanonimiseerd te kunnen bekijken welke onderdelen van de website verbetering verdient.

5. Inzagerecht

5.1 Via de verantwoordelijke kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, te verwijderen of een klacht indienen. De verantwoordelijke zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je klacht niet leidt tot het gewenste resultaat kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Vragen en opmerkingen

6.1 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen eveneens worden gericht aan de verantwoordelijke.

7. Auteursrecht

7.1 Het is niet toegestaan enige inhoud te (her)gebruiken of dupliceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

8. Wijzigingen

8.1 Dit privacybeleid kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, wijzigingen worden wel via de website van het bedrijf bekend gemaakt.